2020年4月20日月曜日

衆参同時選挙の可能\性はありますか?

衆参同時選挙の可能\性はありますか?また西田先生は衆参同時選挙を望まれます
か?